A felvonuláshoz csatlakozhat bárki, aki egyetért a Diverse Youth Network és az I. Pécs Pride Felvonulás céljával és eszmeiségével, valamint minden helyzetben erőszakmentesen és békésen viselkedik.

Arra kérünk, hogy ne ülj fel semmilyen provokációnak, ha bármi ilyennel találkozol, szólj egy menetkísérőnek! 

A szervezői kártyával rendelkező szervezők és a láthatósági mellényt és rendezői kártyát viselő menetkísérők a felvonulás rendjét a Gyülekezési törvény (a gyülekezési jogról szóló 2018. évi LV. törvény) rendelkezésének megfelelően a Rendőrséggel együttműködve biztosítják. A menetkísérők és a rendezők kéréseit mindenkinek be kell tartania. Aki ezt megtagadja, azt a felvonulásról kizárjuk.

A szervezők és menetkísérők a rendezvényen való részvételt belépéskor megtagadhatják, vagy a felvonulás folyamán bármikor kizárhatnak egy felvonulót, ha úgy látják, hogy az adott személy részvétele nem támogatja a rendezvény célját vagy békés lebonyolítását, így különösen, ha:

 • gyűlöletkeltő, uszító, bármely társadalmi csoporttal szemben kirekesztő feliratot / zászlót akar behozni, ilyen jelszavakat hangoztat, esetleg láthatóan ilyen tetoválása, ruházata van;
 • megtagadja a táskája tartalmának bemutatását, a nála lévő italba belekortyolást;
 • a rendezvényre tiltott tárgyat akar (lásd lent) behozni;
 • póráz és szájkosár nélküli, és/vagy tömegre, nagy zajra agresszívan viselkedő kutyával vagy más állattal érkezik;
 • ellenségesen nyilvánul meg a résztvevőkkel, a Diverse Youth Network és a I. Pécs Pride Felvonulás céljaival, vagy a menetkísérőkkel szemben;
 • eltakart arccal próbál részt venni a rendezvényen;
 • katonai ruházatot viselve próbál részt venni a rendezvényen;
 • nemi szervét láthatóvá téve próbál részt venni a rendezvényen;
 • korábban nyilvánosan kirekesztő fellépést tanúsított az Egyenlő bánásmód törvény (az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény) 8. § szerinti védett tulajdonsággal rendelkező személy vagy személyek csoportja ellen, vagy mások emberi méltóságát sértő, azt csorbító kijelentést tett
 • bármilyen tudatmódosító szer hatása alatt áll.

A belépésről, valamint a részvételről való döntést kizárólag a szervezők és a menetkísérők hozzák meg és azt sem a helyszínen, sem később nem kell indokolniuk.

A felvonulás területére nem hozható:

 • fegyver, így 8 cm-nél nagyobb pengéjű bicska, kés, gázspray, baseball ütő, ostor, lőfegyver, kard, díszkard, vagy bármi egyéb olyan tárgy, amit a menetkísérők fegyverként használhatónak tartanak;
 • robbanó, villanó és egyéb pirotechnikai anyagok;
 • italon, gyógyszeren és naptejen kívül bármilyen folyadék, különös tekintettel a maró vagy intenzív szagú folyadékokra, festékekre;
 • üveg (ideértve az üveges italokat; csak dobozos és műanyag italokat engedünk be)
 • bontott állapotban lévő alkoholos ital;
 • nyers, vélhetően nem étkezési célra szolgáló élelmiszerek (paradicsom, tojás stb);
 • 150 cm-nél hosszabb vagy magasabb tárgy;
 • a Budapest Pride Felvonulás céljaival ellentétes üzenetű transzparens, plakát, szórólap, egyéb felület, aminek megítélése a menetkísérők hatásköre;
 • bármi egyéb olyan tárgy, amit a menetkísérők a rendezvény biztonságára nézve veszélyesnek tartanak.

A rendezvény csatlakozási pontjain nem állhat meg senki, hogy a csatlakozás folyamatosságát ne akadályozzák. Ez alól kivétel, ha a csatlakozási ponton való megállásra menetkísérő szólítja fel a résztvevőt biztonsági okokból.

A rendezvény területe továbbra is közterület, így a résztvevőkre a közterületeken érvényes jogszabályok változatlanul érvényesek.

A rendezvény területén kerékpárral közlekedni nem lehet, csak tolni azt. Görkorcsolyán és gördeszkán csak mások épségét nem veszélyeztetve szabad közlekedni. A menetkísérők, ha úgy látják jónak, kötelezhetik a résztvevőt arra, hogy ne közlekedjen tovább a járművön, hanem tolja vagy vigye a kezében.

A rendezvény területén – mint minden Gyülekezés törvény hatálya alá tartozó rendezvényen – további jóváhagyás nélkül bárkiről kép- és hangfelvételt készíthet bárki, így újságíró, rendőr, menetkísérő vagy résztvevő.

A felvonulás résztvevőit kérjük a rendezvény végén a szervezők és a menetkísérők által közölt javasolt távozási irány betartására.

Felhívjuk a figyelmet a Gytv.-ben foglalt, a gyűlés békés jellegét biztosító korlátozásokra:

 1. § [A gyűlés békés jellegét biztosító korlátozások]

(1) Tilos a gyűlésen – ideértve az oda eljutást, illetve az onnan távozást is –

 1. a) lőfegyvert, lőszert, robbanóanyagot, robbantószert, robbanóanyag vagy robbantószer felhasználására szolgáló készüléket, a 67/548/EGK tanácsi irányelv 2. cikkének (2) bekezdésében meghatározott veszélyes anyagot vagy ezek utánzatát magánál tartva,
 2. b) az élet kioltására, személyi sérülés vagy súlyos anyagi kár okozására alkalmas dologgal, vagy
 3. c) erőszakot közvetítő vagy megfélemlítő jellegű félkatonai vagy ahhoz hasonló ruházatot viselve megjelenni.

(2) Ha azt a tudomásul vett bejelentés nem tartalmazta, a résztvevők

 1. a) nem viselhetnek védőfelszerelést, egyenruhát, vagy azzal összetéveszthető ruházatot,
 2. b) továbbá arcukat nem takarhatják el.

Felhívjuk továbbá a figyelmét arra, hogy a gyűlés békés jellegét biztosító korlátozások megsértésével bűncselekmény valósul meg.

A fentiek előfordulásakor a Rendőrség is intézkedést kezdeményez, valamint az illetőt a rendezvényről kizárjuk.

Járművekre vonatkozó szabályok:

A felvonulás tervezett útvonalán csak előzetesen regisztrált, számmal ellátott járművek vehetnek részt. A felvonulás útvonalán belül a járműveken csak a zeneszolgáltatást nyújtó személyzet tartózkodhat, amikor a jármű visszatér a forgalomba, úgy a platón utazni mindenkinek tilos.