A Házirend hatálya

Az alábbi Házirend a Freedom of My Identity Emberi Jogi Fesztivál összes rendezvényére és a Diverse Youth Network által szervezett prorgamjára érvényes. 

Minden olyan rendezvény a Diverse Youth Network által szervezett rendezvénynek minősül, amelyet részben vagy teljesen a Diverse Youth Network szervez, társszervezőként, vagy támogató rendezőként vesz részt annak megvalósításában.

A Házirendet mindig a rendezvény helyszínének házirendjével összhangban kell alkalmazni (ide értve például a zajkorlátozást, résztvevők életkorára vonatkozó korlátozást, stb.).

A rendezvények célja

A Diverse Youth Network rendezvényeinek általános célja a kisebbségi csoportok kulturális hagyományainak ápolása, a közösségeket érintő kérdések megvitatása, a közösség erősítése egy kirekesztéstől mentes, nyitott, demokratikus és szabad társadalom létrehozásának elősegítése érdekében.

A programszervező

A Házirend hatálya alá tartozó rendezvényekért a programszervező a felelős. A programszervező az a személy vagy szervezet, aki a programnál (ide értve főleg a program Facebook eseményében és / vagy Diverse Youth Network Honlapján) szervezőként van feltüntetve, és aki ezt a helyszínen jelzi. A jelenlévő felelős programszervező a rendezvény kezdetén egyértelművé teszi, hogy ő a felelős a rendezvényért. 

A résztvevők

A rendezvény résztvevői kötelesek a Házirend szabályait és a rendezvény helyszínének szabályait egyaránt megtartani. A résztvevők részvételükkel vállalják, hogy nem tanúsítanak a Diverse Youth Network manifesztójával és a rendezvény céljával ellentétes magatartást és elfogadják, hogy a programszervező jogosult a rendezvényen való részvételt megtagadni és onnan kizárni azokat, akik a Házirendet vagy a rendezvény helyszínének házirendjét megszegik.

Sajtónyilvánosság

A házirend hatálya alá tartozó rendezvények a programszervezők ellenkező rendelkezésének hiányában nem sajtónyilvánosak.

 

A részvétel megtagadása és a kizárás

A rendezvényen való részvétel megtagadása és a rendezvényről való kizárás a programszervező jogköre. Akitől a szervező a belépést megtagadta, nem jogosult a rendezvény helyszínére belépni és azon részt venni. Akit a szervező a rendezvényről kizárt, annak a rendezvény helyszínét azonnal el kell hagynia. 

A szervező megtagadja a belépést attól a személytől, illetve kizárja a rendezvényről azt a személyt, aki az alábbi szabályszegések valamelyikét elköveti:

 • A rendezvény szellemiségével ellentétes olyan kijelentéseket tesz, melyek alkalmasak arra, hogy, a rendezvény résztvevőiben félelmet keltsenek  (ideértve különösen a homofób, transzfób, rasszista, szexista kifejezéseket),aki fenyegetőzik, fenyegető, illetve erőszakos magatartást tanúsít (a továbbiakban együtt: kirekesztő fellépés);
 • Mások emberi méltóságát sértő, azt csorbító kijelentést tesz;
 • A kirekesztő fellépést népszerűsítő, támogató vagy erre felhívó üzeneteket közvetítő jelképeket vagy feliratokat jelenít meg ruházaton, zászlón, matricán, plakáton, vagy más, a résztvevők és a rendezvényre belépni kívánók által látható módon.;
 • A szervezet manifesztójával ellentétes szellemiségben szólal meg, nem tartja tiszteletben a rendezvény célját és emberi jogi fókuszát, a többi résztvevőt az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (Ebktv.) 8. § szerinti védett tulajdonsága (különösen a szexuális orientáció, nemi identitás, nemi önkifejezés, etnikai hovatartozás) miatt sértő vagy megalázó megjegyzésekkel illeti;
 • A rendezvény célcsoportjaival szemben előítéletesen viselkedik;
 • Akadályozza, zavarja a rendezvény menetét, az esemény kereteit nem tartja tiszteletben. Amennyiben a programszervező úgy határozta meg, hogy csak jelentkezés vagy más előzetes jelzés útján szólalhatnak fel a résztvevők, ennek megszegése a rendezvény megzavarásának minősül;
 • Akadályozza további résztvevők érkezését a rendezvényre
 • A rendezvényt az épületen kívülről vagy belülről folytatott zavaró vagy félelemkeltő tevékenységekkel, kirekesztő fellépéssel próbálja megzavarni (kiabálás, dörömbölés, hangos zene vagy kihangosított beszéd)
 • Aki korábban hasonló rendezvényt megzavart;
 • Aki korábban nyilvánosan kirekesztő fellépést tanúsított az Ebktv. 8. § szerinti védett tulajdonsággal rendelkező személy vagy személyek csoportja ellen, vagy mások emberi méltóságát sértő, azt csorbító kijelentést tett;
 • Aki a rendezvény helyszínéről ki van tiltva.

A programokon a programszervezőnek jogában áll felvételeket készíteni, illetve azokat a felvételeket az általános adatvédelmi szabályzat szerint megőrizni.

A fentieken túl a programszervező bármikor szabadon dönthet úgy, hogy kizár egy résztvevőt, vagy megtagadja a belépést, amennyiben a rendezvény zavartalan lebonyolítása, vagy a többi résztvevő biztonsága, biztonságérzete szempontjából ezt indokoltnak tartja.